top of page

מערכת
אזעקה לבית מתקדמת

מערכת הייגול מתחברת לכל מערכת אזעקה סטנדרטית

ומשדרגת את מערך ההתרעה!

מערכת הייגול, בחיבור מהיר ופשוט יודעת לשדרג כל מערכת אזעקה למערכת אזעקה אקטיבית שמסוגלת להפעיל תרחישים  בהתאם למצבי הפעולה של מערכת האזעקה. יכולת נוספת הינה להפוך את חיישני הגילוי הסטנדרטים, בין אם הם מחוברים למערכת אזעקה או שמותקנים באופן עצמאי, לחיישנים חכמים שיכולים לפקד על המאור, התריסים, מיזוג  ועוד. ייחודה של מערכת ההפעלה החכמה הייגול  היא בפשטות  יכולת החיבור של כל מערכת אבטחה ו/או חיישנים רגילים "טיפשים"  לניהול צרכני  ומכשירי חשמל קיימים וליצירת תרחישים, התניות ומשטרי הפעלה בהתאם לגילוי או זיהוי פקודה.

פשטות יכולת ההתממשקות בין HIGOAL לכל מערכת אזעקה ו/או חיישני גילוי  נעשה בחיבור קווי בין רכזת מערכת האזעקה לבין פנל תרחישים חכם HIGOAL 2B . ברכזת מערכת אזעקה קיימים מוצאי מתח נמוך ו/או מוצאי מגע יבש בהתאם למצבי עבודה של מערכת האזעקה. מערכת דרוכה, מערכת כבויה, מערכת הופעלה ועוד. פנל התרחישים מותקן ליד רכזת האזעקה ומחובר קווית למוצאי מצבי העבודה של מערכת האזעקה. פנל התרחישים מסוגל להפעיל עד 8 תרחישים שונים שהוגדרו מראש.

הפעלת תרחיש יציאה
עם דריכת מערכת אזעקה.

יציאה מהבית, פעולה שגרתית של דריכת האזעקה מפעילה שרשרת של פעולות מוגדרות (ע"י המשתמש) מראש באמצעות תרחיש "יציאה" בפנל התרחישים HIGOAL 2B.

 

דוגמא לתרחיש "יציאה"  - כיבוי מאור כללי, כיבוי מיזוג, סגירת כל התריסים, ניתוק מכשירי חשמל שמחוברים ופתיחת שער חשמלי של הרכב. שדרוג של מערכת אזעקה לבית ממערכת הפעלה/כיבוי בלבד לניהול שרשרת פעולות שמותנות במצב מערכת האזעקה.

אזעקה לבית נשמעת בפתיחת דלת
מערכת אזעקה לבית אקטיבית

שדרוג פעולות יום-יומית!

כיבוי מערכת האזעקה היא פעולה יום-יומית נוספת שאפשר לשלב עם מערכת האזעקה. כיבוי מערכת האזעקה תפעיל תרחיש "כניסה" באמצעות:

פאנל חשמל חכם HIGOAL 2B

דוגמא לתרחיש "כניסה" - פתיחה של התריסים ,הפעלת המיזוג ,הפעלת מאור בלובי כניסה, הפעלת מערכת שמע למוסיקת רקע. שדרוג של שימוש במערכת האזעקה להפעלה בפשטות ובמהירות של  תחושת אוירה  מתאימה כל פעם שנכנסים הביתה.

תרחישי בית חכם בהתאם למצבי פעולת מערכת האזעקה:

המשתמש יכול לבנות תרחישים רבים נוספים שמתאימים למצבי שהות שונים בבית ולשייך אותם לפעולות הכרחיות של מערכת אזעקה או כל מערכת צד ג אחרת.

 

במערכת ההפעלה הייגול ניתן להגדיר פעולת תרחיש מבוססות טיימר-ספירה לאחור מרגע ההפעלה לזמן מוגדר.

למשל-פתיחת שער חשמלי או שער האינטרקום (מערכות טיפשות) יפעיל תרחיש שידליק את מאור הגינה או את מאור שביל הכניסה למשך 3 דקות.

 

מערכת הייגול מאפשרת שדרוג מערכת בסיסית, רגילה של שערי כניסה למערכת פיקוד שמפעילה רצף פעולות מותנות במצב פתיחת השער.

פורץ מנסה לפרוץ לבית עם אזעקה
הפעלת מערכת אזעקה לבית של הייגול
השימוש במערכת ההפעלה הייגול:

מאפשר לשדרג את פעולת חיישני האזעקה הקיימים לשימושים נוספים בעלויות נמוכות. חיישני מערכת האזעקה הקיימים, גם כאשר מערכת האזעקה כבויה, יכולים לשמש כחיישני הפעלה עבור המאור ו/או התריסים באזורים מוגדרים.

 

גילוי תנועה דרך חיישן האזעקה בגינה יכול להפעיל בשעת חשיכה, את המאור בגינה לזמן קצוב.

 

גילוי אש בבית דרך חיישן העשן, יפתח את התריסים (לשחרור עשן ומילוט) וינתק את רשת החשמל. חיישן ההצפה מזהה נזילת מים, יכול לסגור את ברז המים הראשי.

הפעלות אוטומטיות באמצעות חיישנים

הפעלת מאור, תריסים או כל צרכן נבחר באמצעות חיישן משדרגת כל בית לבית מתקדם שעובד עבור דיירי הבית באופן אוטומטי.

 

מערכת ההפעלה החכמה הייגול  מייתרת את הצורך ברכישת חיישנים חיצוניים חכמים ויקרים שלצורך חיבורם והגדרתם יש צורך בידע מוקדם ובעזרים חיצוניים.

 

מערכת הייגול יודעת להתממשק  ולהתחבר בפשטות לכל סוג של חיישן  עצמאי פשוט. חיישני תנועה, חיישני אש וחום, חיישני הצפה, חיישני פתיחת דלת או חלון, חיישני טמפרטורה ועוד. גילוי או הפעלת החיישן יכולה להפעיל, בהתאם למה שנקבע, ערוץ רלוונטי או מספר ערוצים ו/או תרחיש ייעודי.

bottom of page